Vedtekter for foreningen Svendstuen aktivitetsskole

 

Vedtatt på årsmøte 16.10.2019.

§ 1    RETNINGSLINJER

Foreningen Svendstuen Aktivitetsskole (AKS) er foreldredrevet, og drives etter de retningslinjer som er vedtatt av bystyret, og de krav som gjelder for tildeling av statstilskudd.

§ 2    FORENINGENS FORMÅL

AKS skal være et omsorgs- og aktivitetstilbud før og etter skolens undervisningstid for barn i 1. – 7. klasse. Dersom det flere barn som ønsker plass på AKS enn det det er kapasitet til, skal barn fra 1-4. trinn samt barn med spesielle behov prioriteres. AKS skal preges av barns behov for omsorg, lek, aktiviteter og sosial læring med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

Det skal tilstrebes at AKS skal være en samordnet del av skolens virksomhet. AKS skal være et sted hvor barn kan utvikle seg sammen med andre barn i tråd med evner, interesser og forutsetninger. Det legges vekt på et holdningsskapende miljø der de voksne gjennom sin omsorg og interesse er bevisst hvilke normer og retningslinjer de overfører til barna. Barnas sosiale utvikling skal stå sentralt og betydningen av hensynsfull og sosial adferd fremheves. AKS skal påvirke barna til å ta ansvar for seg og sitt, til å ha omsorg for andre og legge vekt også på andres behov enten det er barn eller voksne det gjelder.

§ 3    ÅPNINGSTIDER

AKS er åpen alle virkedager unntatt  helligdager, offentlige fridager, julaften og nyttårsaften. AKS holder stengt hele juli måned.

Daglig normal åpningstid er før og etter skoletid i tidsrommet kl. 07.30-17.00, samt alle skolens ferier, fridager og lærernes etterutdanningsdager.

På dager uten undervisning er åpningstiden vanligvis kl 07.30 -17.00 hvis det ikke er gitt skriftlig beskjed om andre åpningstider.

Tilbudet kan i skolens ferier bli samkjørt med andre aktivitetsskoler.

§ 4    LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

AKS skal ha ute- og innearealer som er egnet til formålet.

Ut fra tilgjengelige leke- og oppholdsarealer, fysiske, helsemessige og ressursmessige forhold kan styret i AKS fastsette et maksimalt antall plasser.

I den grad antall plasser skal begrenses, skal styret i AKS fastsette kriterier for tildeling i henhold til gjeldende regler.

 

§ 5    MEDLEMSKAP

Foresatte er medlem av foreningen fra det tidspunkt barnet/barna har fått bekreftet plass ved AKS og depositum er innbetalt

Det regnes ett medlemskap pr. barn.

Medlemskapet gjelder i det aktuelle skoleåret det er søkt opptak for, og opphører uten forutgående oppsigelse ved skoleårets utløp. Medlemskapet kan endres eller opphøre i medlemsperioden i henhold til § 13.

§ 6     FORENINGENS ORGANER, LEDELSE OG ANSVARSFORDELING

A. Ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte er foreningens øverste organ og består av medlemmer med barn opptatt ved AKS. Innkalling skjer skriftlig med minst 10 dagers varsel. AKS’ styre innkaller til ordinært årsmøte hvert år.

Sammen med innkalling skal det følge årsberetning med revidert regnskap for foregående regnskapsperiode, forslag til budsjett samt saker som medlemmer ønsker behandlet på det ordinære årsmøtet. Vedlegg til innkallingen kan som alternativ til utsendelse sammen med innkallingen gjøres tilgjengelig på AKS’ hjemmeside med samme frist. Saker som medlemmene ønsker behandlet på det ordinære årsmøtet, skal være styret i hende senest 1.oktober

På årsmøtet har bare medlemmer med barn opptatt ved AKS stemmerett. Det er én stemme pr. barn som er opptatt.

Årsmøtet skal:

a)      Behandle og godkjenne årsberetningen.

b)      Behandle og godkjenne regnskapet.

c)      Behandle budsjett.

d)     Velge styremedlemmer/varamedlemmer.

e)      Velge en regnskapskyndig til å revidere AKS’ regnskap (vedkommende kan ikke være medlem av styret for den perioden regnskapet skal revideres for).

f)       Behandle saker som forøvrig er nevnt i innkallingen.

g)      Vedta eventuelle vedtektsendringer.

Et medlem kan møte med høyst – 1- en skriftlig fullmakt.

Alle beslutninger på årsmøtet treffes ved alminnelig flertall hvis ikke annet følger av vedtektene. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.

Ved valg er den/de valgt som får flest stemmer.

B. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret med simpelt flertall finner det nødvendig eller når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene fremsetter skriftlig krav til styret om det. Reglene for innkalling er de samme som for ordinært årsmøte, og kun de saker skal behandles som står på innkallingen.

C. Styret

Styret har ansvaret for den daglige driften av foreningen og består av leder og 5-7 styremedlemmer som velges blant de foresatte. Styret velger selv leder.

Styrets leder tegner foreningen.

Daglig leder ved AKS, rektor ved Svendstuen skole (eller den rektor bemyndiger), leder av Driftsstyret (eller den Driftsstyrets leder bemyndiger) og leder av FAU (eller den FAU-leder bemyndiger) kan møte i styret med tale- og forslagsrett.

Et av styremedlemmene kan møte i skolens driftsstyre med tale- og forslagsrett i saker som gjelder AKS.

Styret har i tillegg følgende oppgaver:

a)      ivareta AKS’ interesser i alle forhold som går innunder AKS’ formål og opptre på AKS’ vegne i det samme.

b)      økonomistyring innenfor budsjett vedtatt av årsmøtet.

c)      ansette daglig leder og fastsette dennes lønn og øvrige vilkår.

d)     Følge opp at bemanning er forsvarlig og innenfor fastsatte normer og budsjetter.

e)   Følge opp at arbeidsmiljøet og sosiale forhold blant de ansatte blir godt ivaretatt.

f) Følge opp at oppfølgingen av barna blir ivaretatt iht intensjonen i paragraf 2

Styret er beslutningsdyktig når minst fire – 4 – av medlemmene er til stede. Beslutninger i styret treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet i styret har lederen dobbeltstemme.

Styret fastsetter daglig leders oppgaver.

D. Bemanning

Daglig leder ansettes av styret, og skal forestå den daglige drift av AKS i samsvar med formål, vedtekter for øvrig og i henhold til de instrukser, retningslinjer og planer som til enhver tid fastsettes av styret eller følger av offentlige pålegg.

Daglig leder har det overordnede pedagogiske og administrative ansvar for AKS.

AKS skal innenfor gitte økonomiske rammer til enhver tid søke å ha best mulig bemanning ut fra sammensetningen av elevgruppen. AKS skal dog alltid ha en grunnbemanning på minst ett årsverk pr. 12 barn innmeldt i AKS pr. gitt dato.

Personalets ansvar begrenser seg til barn som møter opp på AKS den enkelte dag.

§ 7    FINANSIERING OG OPPHOLDSBETALING

Aktivitetsskolen finansieres gjennom driftsavtale med Svendstuen skole/Utdanningsetaten og oppholdsbetaling.  Det skal betales et månedlig beløp for de månedene AKS holder åpent. Dvs 11 måneder.  Oppholdsbetalingen vil være avhengig av antall oppholdsdager pr. uke.

Styret fastsetter satser for oppholdsbetalingen, og disse kan endres med 6 ukers varsel.

Årsregnskapet er fra 1. juli til og med 30. juni.

Foresatte som påfører Aktivitetsskolen en utgift eller ulempe ved  å hente sitt barn for sent, kan ilegges et gebyr. Gebyrets størrelse fastsettes av styret og begrenses oppad til den enhver tid gjeldende månedlige foreldrebetaling tilsvarende kode 2 (dvs. 2 dagers opphold pr. uke).

Det gis ikke søskenmoderasjon.

For hvert barn som opptas i Aktivitetsskolen betales et depositum til foreningen på 2 x månedsbeløp. Renter på innbetalt depositum tilfaller foreningen.  Depositumet gjelder som betaling for de to siste månedene barnet er tilknyttet Aktivitetsskoleni det enkelte driftsår.

Barn som slutter, skal betale for hele oppsigelsesperioden, jf. § 13.

§ 8    OPPTAKSMYNDIGHET

Styret er opptaksmyndighet, men kan dersom det er hensiktsmessig delegere dette til Daglig leder.

§ 9  OPPTAKSREGLER

Søknad fremsettes på søknadsskjema som sendes ut via skolen, eller elektronisk via AKS’ hjemmeside.

Hovedopptaket til AKS skjer om våren med søknadsfrist 1. juni. Med «hovedopptak» menes det årlige opptaket som foretas etter 1. juni til de plasser som blir ledige fra 1. august samme år.

Til ledige plasser gjennom skoleåret skjer det supplerende opptak. «Supplerende opptak» er opptak som ikke omfattes av hovedopptaket.

Det tildeles som hovedregel plass i henhold til omsøkte antall oppholdsdager.

Foresatte plikter å gi alle nødvendige opplysninger om barnet i forbindelse med søknad om opptak, herunder eventuelle særlige behov, slik at AKS kan tilrettelegge for oppholdet.

§ 10  ORDENSREGLEMENT

Ordensreglement for AKS fastsettes av styret og gjøres tilgjengelig for medlemmene.

§ 11  MEDLEMMENES PLIKTER

Medlemmene forplikter seg til å:

a)      betale depositum og månedlig avgift.

b)      delta på dugnader og andre gjøremål pålagt av styret for å ivareta foreningens interesser.

c)      gjennomgå ordensregler for AKS med sine barn.

d)     bidra med nødvendige opplysninger og medvirke til å tilrettelegge for opphold gjennom aktivt å samarbeide med AKS.

I oppsigelsestiden har medlemmene de samme forpliktelsene som ellers.

Medlemmenes, herunder også styremedlemmenes/styreleders ansvar for foreningens økonomiske forpliktelser begrenser seg til den månedlige avgift.

§ 12  OPPHØR AV PLASS

I medlemsperioden gjelder det en gjensidig oppsigelsesperiode på to måneder for hele plassen eller reduksjon av antall oppholdsdager pr. uke. Oppsigelsesperioden regnes fra den 1. i påfølgende måned.

Oppsigelse skal skje skriftlig. Depositumet dekker de to siste månedsbetalingene de foresatte har forpliktelser for.

Oppsigelse etter 1. mars medfører betalingsforpliktelser ut skoleåret, med mindre styret av særlige grunner finner å kunne dispensere fra regelen.

AKS kan si opp plassen dersom det foreligger vesentlig mislighold av avtalen. Før eventuell oppsigelse skal foresatte gis skriftlig varsel for å få anledning til å rette opp forholdet.

Som vesentlig mislighold regnes blant annet:

a)      manglende oppholdsbetaling til tross for purring i henhold til betalingsrutinene.

b)      dersom avtalt oppholdstid overskrides gjentatte ganger.

§ 13  FORSINKET OG MANGLENDE BETALING

Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. For purringer sendt tidligst 14 dager etter at kravet er forfalt kan det ilegges purregebyr.

Barn av familier med utestående oppholdsbetaling fra foregående medlemsperiode(r) blir ikke tildelt plass i AKS før tidligere utestående oppholdsbetaling er oppgjort.

 

§ 14  ADFERD

Samspillet mellom elevene ved AKS er en viktig forutsetning for den sosiale utviklingen for barn. Et trygt oppholdsmiljø og hensynsfull og positiv sosial adferd mellom elevene er en forutsetning for en slik utvikling.

AKS vil til enhver tid tilstrebe et best mulig psykososialt oppholdsmiljø for elevene, og vil tilrettelegge for dette gjennom nødvendige og hensiktsmessige tiltak, herunder også å kunne korrigere uønsket negativ adferd. Egnede og tilgjengelige tiltak er angitt i AKS’ ordensreglement, som bygger på Osloskolens standard for ordensregler med nødvendige tilpasninger.

Ved iverksettelse av eventuelle sanksjoner i henhold til ordensreglene plikter AKS å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.

§ 15  ENDRINGER

De rettigheter og plikter som er fastsatt i eller i medhold av disse vedtektene kan på ethvert tidspunkt endres av årsmøtet, også med virkning for nåværende plassinnehavere.

§ 16  TAUSHETSPLIKT

Enhver ansatt eller annen som utfører tjeneste eller arbeid for AKS inklusivt styret, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han/hun i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold jf. forvaltningsloven § 13.

Taushetsplikten er ikke til hinder for:

a)      at opplysninger gjøres kjent for sakens parter og deres representanter.

b)      at opplysninger videreformidles til skolen og offentlig helse- og sosialmyndighet, i den grad dette er nødvendig for å forhindre eller begrense overgrep og annen omsorgssvikt i forhold til barnet.

c)      at det gis opplysninger om lovbrudd til påtalemyndigheten eller annen kontrollmyndighet, når dette er nødvendig av grunner som nevnt foran.

§ 17  OPPLØSNING

Oppløsning vil i denne sammenheng også inkludere en virksomhetsoverdragelse.

Foreningen kan oppløses av årsmøtet dersom minst 2/3 av foreningens oppmøtte medlemmer stemmer for. Ved oppløsning tilfaller foreningens nette eiendeler (herunder: inventar, utstyr og bankinnskudd) et fond – heretter kalt Aktivitetsskolefondet.

Med netto eiendeler menes i denne sammenheng eiendeler etter avregning av gjeld og fordringer. Fordringer kan være, men ikke begrenset til, utestående foreldrebetalinger, refusjon fra det offentlige og opptjente renter. Gjeld kan være, men ikke begrenset til, skyldige skattetrekk, skyldige arbeidsgiveravgift,skyldige feriepenger, skyldige depositum til medlemmer, skyldig lønn og leverandørgjeld.

De nærmere bestemmelser om disponering av Aktivitetsskolefondet fastsettes av årsmøtet, som velger et fondsstyre på tre medlemmer.