Egenerklæringsskjema ved fastsettelse av oppholdsavgift i aktivitetsskolen

Egenerklæringsskjema ved fastsettelse av oppholdsavgift i aktivitetsskolen

Styret ved Svendstuen AKS kan tilby redusert oppholdsbetaling for elever ved AKS dersom
økonomiske eller andre tungtveiende sosiale grunner tilsier det.

  • Foresattes samlende inntekter bør være under 4 ganger Folketrygdens
    grunnbeløp (G)
  •  Elevens foresatte bør ikke ha formue av betydning, det vil si at familieinntekt og
    foresattes formue ikke til sammen overstiger 4 G pluss 500 000 kroner
  • Dersom en enslig mor eller far har omsorg for eleven, bør det dokumenters at søknad
    om barnetilsyn etter folketrygdloven § 15-10 er endelig avslått
  • Skjemaet skal fylles ut å leveres til Daglig leder ved Svendstuen AKS. Det skal altså IKKE sendes elektronisk.